1#MPF per una gestió transparent i eficient

Pàgina inicial/1#MPF per una gestió transparent i eficient
1#MPF per una gestió transparent i eficient 2018-12-13T19:36:43+00:00

1mpf_obert

1.1 Reducció equilibrada de la pressió fiscal amb criteris d’equitat.

 • Reducció de  l’IBI al 2016, i congelació durant la resta de legislatura, que ha suposat passar d’un gravamen de 0,90 al 2015 al 0,86 al 2019, i un decrement d’ingressos de prop de 895.000 € anuals.
 • Congelació de l’Impost de Construccions i Obres en tota la legislatura. 
 • Increment del gravamen de les plusvàlues en un 8,5% a l’any 2016.
 • Congelació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica en tota la legislatura.
 • Congelació dels preus públics dels serveis d’atenció a les persones: llar d’infants, casa lila, entre d’altres.
 • Reducció de les taxes d’inici d’activitat econòmica per declaració responsable de 451€ a 230,43€; i d’inici d’activitat econòmica per comunicació de 451€ a 326,01€.
 • Reducció de la quota del menjador de la llar d’infants municipal de 8,20€ a 7,20€ en eventuals i de 7,00€ a 6,00€ els usuaris fixos.
 • Reducció de la taxa per a la llicència de tinença d’animals perillosos  de 150€ a 100€.
 • Eliminació de la taxa d’un euro per certificats d’empadronament.
 • Publicació i enviament anual a domicilis del calendari del contribuent informant de les possibles bonificacions vinculades a cada impost o taxa.

1.2 Publicar i fer accessibles tots els contractes i plecs tècnics i econòmics dels concursos a proveïdors i prioritzar l’accés de totes les empreses del municipi a contractes negociats i concursos.

 • Publicació de tots els concursos públics i contractacions a la web www.aroimpulsa.com i al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.
 • Creació del nou Protocol de Contractació, amb millores en el clausulat social i en la transparència i accessibilitat del procediment administratiu. 
 • Priorització de contractació de serveis amb empreses locals mitjançant contractes negociats sense publicitat, acotats a finalitats i procediments especificats dins la nova llei de contracte públic.   

1.3 Explicar els costos dels serveis públics.

 • Publicació i enviament a domicilis de la execució d’inversions i pressupost 2016, 2017, 2018 i 2019.
 • Projecte inicial de la nova web del ciutadà, amb eines de transparència, consulta i informació continuada. Execució pendent. Mesura no assolida.

1.4 Avaluar els resultats i costos dels serveis privatitzats i valorar la seva renegociació o municipalització.

 • Concursat de nous contractes de manteniment d’enllumenat públic, assegurances, defensa jurídica, manteniment d’ascensors, telefonia mòbil, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, reconeixement mèdic i extintors; que han suposat un estalvi de 583.975,44 €. 
 • En valoració la estructura del futur contracte de recollida de residus.
 • En valoració la estructura del futur contracte de manteniment i gestió de l’aigua.

1.5 Formar i fomentar una major professionalització dels tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament.

 • Creació de comissions tècniques de treball de coordinació, debat i informació.
 • Formació de treballadors de diferents àrees de l’Ajuntament en capacitació professional en relació a unitats d’atenció i servei policial, participació ciutadana, dinamització de zones comercials, i procediments de contractació, jurídics, laborals, financers i de gestió.
 • Mitjana de 90 formacions anuals aprovades per a treballadors municipals, amb més de 1.100 hores efectives de curs.
 • Redacció del Pla de Formació Municipal. Mesura no assolida.

1.6 Altres millores en la gestió no recollides en el programa electoral.

 • Habilitació del pagament mitjançant tarja a l’Ajuntament.
 • Eliminació de la pèrdua de condició d’empadronat per motius de desplaçament social o sanitari.
 • Ampliació de criteris de reconeixement per a les parelles de fet per a l’accés a ajuts o bonificacions.
 • Modificació del reglament dels Horts Municipals, incorporant fraccionaments i noves subvencions a famílies monoparentals i nombroses.
 • Incorporació de la certificació ISO 9001 amb auditoria de millora de la gestió en la Policia Municipal, essent un dels primers cossos de seguretat de Catalunya en obtenir-la.
 • Incorporació d’equipament policial de millora de la gestió en oficina mòbil.
 • Incorporació progressiva de la gestió electrònica d’expedients administratius, amb servei de Registre d’Entrada descentralitzat a Benestar Social, i amb nous serveis activats des de 2016 com eFactura, eTauler i Seu-e 2.0. 
 • Redacció i implementació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.

1mpf_obert

2

3

4

5

6

7

8

9

10